OBSAH

Základní informace

První sekcí Sociální dokumentace jsou základní údaje. Ty obsahují informace o přiděleném klíčovém pracovníkovi a aktuálním stavu klienta.

V pravé části okna jsou zobrazeny vybrané informace z jiných části programu, se kterými by se měl každý pracovník seznámit a které jsou důležité k jeho práci. Údaje nelze v této části měnit a vychází z dokumentů: Ošetřovatelská anamnéza, Nutriční anamnéza, Hodnocení rizika pádů a dekubitů, MNA®SF.

Mezi tyto informace patří například:

  • stupeň příspěvku na péči
  • rizika klienta – pády, podvýživa, dekubit
  • alergie na léky, potraviny, dezinfekci a jiné látky
  • infekční onemocnění, jako hepatitida či HIV
  • kardiostimulátor, odmítaná strava, a další údaje (kuřák, inkontinence)

Jak přiřadit klíčového pracovníka klientovi

Klíčového pracovníka (dále jen KP) klienta určete na kartě klienta klepnutím na tlačítko Zadat nového klíčového pracovníka k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Základní údaje)

V otevřeném okně zvolte datum, od kterého nový KP platí, vyberte jej z nabídky a do poznámky případně zapište důvod změny KP.

Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na tlačítko OK.

Jak zjistit, který klienta nemá klíčového pracovník

Informace o klientech bez klíčových pracovníků nabízí nástroj Upozornění.

(Kde? Komunikace – Upozornění – Sociální dokumentace)

Přímo do karty pro zadání klíčového pracovníka se dostanete poklepáním (nebo označením a klepnutím na tlačítko Zobrazit kartu klienta )

Jak zapsat stručný aktuální popis klienta

Nejprve několik málo k tomuto políčku. Samotný název pole hovoří o aktuálním stavu klienta. Co bychom tam tedy měli najít? Vše, co o klientovi platí právě teď. Samozřejmě ve vší stručnosti. V několika větách by se uživatele měl dozvědět maximum informací o klientovi, které jsou důležité pro práci s ním.

Pro představu by mohlo být v poli uvedeno např.:

  • stručné informace o minulosti klienta.
  • něco málo o jeho chování, o jeho zvyklostech, omezeních, apod.
  • zdravotní stav bez diagnóz a stanovené medikace
  • do aktuálního stavu nezapisujeme krátkodobé změny (např. chřipka, apod.)

U aktuálního stavu v kartě klienta nevedeme žádnou historii, proto jej vždy opravujeme. Klepněte tedy na tlačítko Opravit pod polem Aktuální stav.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Základní údaje)

V otevřeném okně proveďte úpravy podle potřeby a poté uložte klepnutím na OK.