Nastavení ošetřovatelských intervencí a výchozích textů

Změněno dne Mon, 29 May 2023 v 02:12 PM

OBSAH

Jak vytvořit novou intervenci

Nové intervence přidávejte, pokud chcete poskytovat klientovi činnost, která v číselníku není (nebo také kvůli výchozím textům chcete rozlišit podávanou medikaci: kapky, masti, apod.).

Nejlepší možností je Kopírovat některou z existujících intervencí. Předpokládáme u ní, že již funguje a je v pořádku. Intervence je samozřejmě velmi podobná té, kterou chcete vytvářet. Intervence můžete samozřejmě vytvářet na čistém plátně pomocí tlačítka Přidat.

(KDE? Nastavení – Klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Ošetřovatelské intervence)

 

V otevřeném okně pak začněte zadáním názvu.

V ošetřovatelském plánu lze intervenci naplánovat pouze tehdy, pokud je navázána na ošetřovatelské diagnózy. Seznam diagnóz, do kterých intervence spadá, upravte klepnutím na Opravit.

Ošetřovatelské diagnózy zatrhněte a uložte klepnutím na OK.

Pokračujte výběrem typ intervence. Používáme především Plánovat, realizovat a vykazovat. Ten můžete naplánovat do plánu i poukazu ORP, zrealizovat a pokud se bude realizovat na základě poukazu, i vykazovat. 

Nyní zadejte výchozí délku trvání. Nastavuje se dvojí čas. Pokud se má vykázat, nastavte výchozí délku (nejčastěji 10 minut, nebo i delší v násobcích deseti). Pro nehrazenou péči nastavujte vždy čas 0 minut. Nevykáže se tak na pojišťovnu.

Následně nastavte, zdali se vykazuje materiálový výkony a vyberte jaký, zatrhněte automaticky vykazované bonifikační výkony a také zvolte, jak se ve výchozím stavu intervence plánuje.

Uložte klepnutím na OK.

Jak nahradit v číselníku intervenci za jinou

Máte nasmlouvaný nový výkon, který je třeba zavést do existující intervence? Nebo zjišťujete, že intervence vykazuje špatné výkony? Pak také zjišťujete, že intervenci nelze opravit z důvodu používání.

Z toho důvodů existují nástroje, které jsou schopny i vytvořit nové činnosti a nahradit ty s původním nastavením na pár kliknutí.

Nástroje najdete vždy v sekci k nastavení ošetřovatelských intervencí. Pokud máte v péči několik zdravotnických pracovišť (IČP), nezapomeňte vybrat správné z nabídky v zobrazené sekci.

(KDE? Nastavení – Klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Ošetřovatelské intervence)

Pokud potřebujete nahradit z důvodu změny ve vykazovaných materiálových výkonech nebo z důvodu změny v nastavení bonifikací jednu intervenci, použijte nástroj Nahradit intervenci od data.

Tohoto nástroje využijete například v případě, že si nasmlouváte výkon 06620 a budete tak nahrazovat intervenci k podávání léků.

Označte proto intervenci, kterou chcete nahradit, klepněte na tlačítko Kopírovat a z nabídky zvolte Nahradit intervenci od data.


V otevřeném okně zadejte úpravy, kvůli kterým který náhradu děláte, tedy:

  • měníte nastavení bonifikací
  • měníte nastavení materiálových výkonů


 

A nastavte datum nahrazení. Pokud budete zadávat datum do budoucnosti, bude třeba změnit i název intervence.

Klepnutím na OK. dojde ke zneaktivnění původní intervence k datu předcházejícímu datu náhrady.

Za novou intervenci bude nahrazena ta původní v:

  • poukazech ORP s platnosti po datu náhrady
  • ošetřovatelských plánech s platností po datu náhrady
  • realizaci s daty po datu náhrady


Myslete na to, že vše, co je platné před datem nahrazení, nebude nahrazeno.

Nebudou také nahrazeny již vykázané intervence. Pro jejich náhradu postačí smazat dávky.

Jak nahradit intervenci jen u vybraných klientů

Pokud potřebujete nahradit intervenci jen u vybraných klientů, kupříkladu z důvodu rozdělení intervencí na dvě (např. nově aplikace injekcí viz. článek), využijte hromadného nástroje Hromadně nahradit intervenci.

Nejprve vytvořte novou intervenci. Využijte návodu k vytváření intervencí.

Až budete mít hotovo, klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Hromadně nahradit intervenci.


V prvním kroku průvodce vyberte intervenci, kterou chcete nahradit a odkdy ji nahradit chcete. Pokračujte klepnutím na Další.


Vyberte poukazy, ve kterých se původní intervence vyskytuje. Ty, které chcete nechat beze změny, nechejte nezatržené.

Při té příležitosti můžete automaticky nahradit již zrealizované vykazované intervence.


Následně vyberte novou intervenci, za kterou nahrazujete, a klepněte na tlačítko Provést.

V dalším kroku stejně tak můžete nahradit intervence v ošetřovatelských plánech s platností pod datu náhrady. Zatrhněte ty klienty, u nichž chcete změnu provést a vyberte intervenci, za kterou tu původní nahrazujete.


Provedení náhrady uskutečníte klepnutím na tlačítko Provést.

V dalším a posledním kroku můžete nahradit zbývající intervence. Jsou to ty, které vznikly po datu náhrady a zejména se jedná o ty, které nejsou vyúčtovány na pojišťovnu.

Zatrhněte ty intervence, které máte v plánu změnit, a vyberte intervenci, za kterou tu původní nahrazujete.


Provedení dokončete klepnutím na tlačítko Provést.

Po dokončení operace můžete nástroj zavřít klepnutím na Zavřít.

Jak změnit název intervence

Název intervence můžete kdykoliv změnit v nastavení ošetřovatelských intervencí.

(KDE? Nastavení – Klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Ošetřovatelské intervence)

Pro rychlejší vyhledání intervence, u které chcete změnit název použijte vyhledávací políčko.

Pro změnu názvu u intervence ji označte a klikněte na tlačítko Opravit.


Po změně názvu, změnu uložte pomocí OK.


Jak nastavovat výchozí texty

Tato nápověda obsahuje postupy pro práci s výchozími texty intervencí. Postup ukazuje nastavení výchozích textů, které budou použity při realizaci u všech klientů. Při tvorbě myslete tedy na to, aby byl text obecný a odpovídal většině klientů. Pokud chcete nastavit individuální text pro klienta, postupujte podle návodu Jak nastavit výchozí texty klienta.

Jak přidat nový výchozí text intervence

Výchozí texty nastavíte pro zvolené intervence v číselníku intervencí. V otevřené podsekci označte intervenci a klepněte na tlačítko Výchozí texty.

(KDE? Nastavení – Klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Ošetřovatelské intervence)


 

V okně výchozích textů klikněte na tlačítko Přidat, pokud chcete vytvořit úplně nový text. Pokud chcete vytvořit kopii existujícího a něco v něm upravit, klikněte na tlačítko kopírovat. 

V otevřeném okně doplňte nebo upravte text. Pomocí tří teček můžete přidat zkratku způsobu podání. Ta zajistí, že se při realizaci předvyberou léky, které mají způsob podání, který zkratka zastupuje. Do záznamu k realizaci se následně propíše informace o těchto podaných lécích. 


Jak opravit nebo odebrat existující výchozí text

Výchozí texty můžete u zvolených intervencí opravit či odebrat v číselníku intervencí. V otevřeném okně označte intervenci a klepněte na tlačítko Výchozí texty.

(KDE? Nastavení – Klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Ošetřovatelské intervence)


 

K opravě poklepejte na řádek s textem, který máte v úmyslu změnit.


V otevřeném okně proveďte požadované úpravy a klepněte na OK.


Pokud budete chtít text odebrat, označte jej a klepněte na tlačítko Odebrat.


Smazání potvrďte klepnutím na OK.


Jak nastavit individuální výchozí texty klienta

Individuální výchozí texty nastavte na kartě klienta.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ošetřovatelská dokumentace – Realizace ošetřovatelské péče)

Klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Nastavit výchozí texty intervencí.


V otevřeném okně nejprve vyberte intervenci. Protože existují výchozí texty v číselníku intervencí, začněte jejich načtením. Klepněte na tlačítko Nastavit.


Nyní vidíte načtené výchozí texty z číselníku. Poklepejte na první z nich.


Proveďte požadované úpravy. Pokud chcete vložit zkratku pro načítání léků, klepněte na tři tečky a vyberte si způsob podání. Vložená zkratka bude obsahovat %. Hotový text uložte klepnutím na OK.


Stejným způsobem opravte i další texty. Nehodící se odstraňte označením a klepnutím na tlačítko Odebrat. Můžete pomocí tlačítka Přidat samozřejmě vytvořit i text úplně nový.


Jak smazat individuální výchozí text klienta

Pokud u klienta chcete místo individuální výchozích textů používat zase ty, které jsou používány u ostatních klientů, bude stačit ty existující odstranit. Přejděte na kartu klienta.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ošetřovatelská dokumentace – Realizace ošetřovatelské péče)

Klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Nastavit výchozí texty intervencí.


Vyberte z nabídky intervenci, pro kterou chcete zrušit individuální texty.


Postupně každý označte a odeberte klepnutím na tlačítko Odebrat .


Jakmile se zobrazí informace o použití výchozích textů z číselníku, máte hotovo.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit