OBSAH


Úvod

Vedení ošetřovatelské dokumentace je nedílnou součástí běžné práce všeobecné sestry v sociálních službách. Správně vedená dokumentace jednak odráží profesionální přístup sestry, jednak je nezpochybnitelným dokladem o poskytnuté ošetřovatelské péči. S rozvojem moderních informačních technologií však vstoupil do oblasti ošetřovatelské dokumentace nový pojem - elektronicky vedená ošetřovatelská dokumentace. V tomto kurzu se v několika lekcích dozvíte jak vést ošetřovatelskou dokumentaci správně, efektivně a kompletně elektronicky s použitím informačního systému CYGNUS 2.1. lekce - Nástroje ošetřovatelské dokumentace v CYGNUS 2 (Délka videa: 9 min)

V této úvodní lekci si stručně popíšeme nástroje ošetřovatelské dokumentace v CYGNUS 2, ukážeme si, jak s jejich pomocí správně zachytit ošetřovatelský proces a v krátkosti si nastíníme praktické propojení těchto nástrojů včetně návazností na vykazování péče na ZP a ordinace lékaře.2. lekce - Poukazy ORP (Délka videa: 10 min)

Ošetřovatelská péče vykazovaná na pojišťovnu musí být vždy vyžádána lékařem na formuláři, nazývaným Poukaz na vyšetření/ošetření ORP. Veškerá péče na tomto poukazu je indikována ošetřujícím lékařem, který odpovídá za jeho řádné vyplnění svým podpisem a razítkem. Poukazy ORP však pro lékaře často chystají zdravotní sestry. Možná je to i Váš případ, proto se v této lekci podíváme, jak si díky informačnímu systému CYGNUS 2 můžete práci s těmito poukazy co nejvíce zpříjemnit a ulehčit.3. lekce - Ošetřovatelská anamnéza (Délka videa: 7 min)

Zpracování ošetřovatelské anamnézy je výchozím krokem ošetřovatelského procesu, který má nenahraditelný význam pro správný průběh všech jeho dalších fází. Jedná se o systematický sběr informací o klientových potřebách a jejich naplnění, o změnách a problémech v jeho zdravotním stavu, případně o záznam zvláštností, které je třeba zohlednit při dalším poskytování ošetřovatelské péče.4. lekce - Ošetřovatelský plán (Délka videa: 9 min)

Plánování ošetřovatelské péče je stěžejním krokem ošetřovatelského procesu, který vychází z předchozího získávání informací o klientovi, jejich hodnocení a stanovení ošetřovatelských problémů, které jsou následně mapovány na ošetřovatelské diagnózy. V rámci plánování ošetřovatelské péče je pro každou ošetřovatelskou diagnózu klienta stanoven měřitelný cíl a k němu vhodné ošetřovatelské intervence, tedy výkony a činnosti, které povedou k jeho naplnění. Plánování cílů je přitom zaměřeno na odstranění či zmírnění problémů klienta.5. lekce - Realizace ošetřovatelské péče (Délka videa: 10 min)

Realizace ošetřovatelské péče je v pořadí čtvrtým krokem ošetřovatelského procesu a na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o plnění stanoveného ošetřovatelského plánu. Ve skutečnosti se však jedná o komplexní činnost sestry, která pokrývá i řadu dalších aktivit. Jedná se zejména o přípravu podmínek a sledování efektů poskytnuté péče, komunikaci s klientem, hodnocení jeho reakcí a vývoje jeho zdravotního stavu a na tomto základě ověřování aktuálnosti celého plánu. Zvláštní místo v celém procesu realizace zaujímá její dokumentace, protože provádění ošetřovatelských výkonů a činností musí být řádně a bez zbytečného odkladu zdokumentováno v listinné, nebo elektronické podobě.6. lekce - Elektronicky vedená dokumentace (Délka videa: 11 min)

Zdravotnická dokumentace, jejíž samostatnou složkou je dokumentace ošetřovatelské péče, může být za podmínek stanovených zákonem vedena v listinné nebo elektronické podobě. V případě elektronické podoby je dokumentace pořizována, ukládána a zpřístupňována v digitální formě s využitím informačních technologií; a každý záznam do takové dokumentace je opatřen elektronickým podpisem.7. lekce - Vykazování péče na zdravotní pojišťovnu (Délka videa: 10 min)

Ošetřovatelská péče vykazovaná na pojišťovnu často znamená pro zařízení sociálních služeb podstatný zdroj financí plynoucí z veřejného zdravotního pojištění. Pro zdravotní sestru, jejímž úkolem je právě zajištění správnosti a průkaznosti všech potřebných dokumentů, však představuje celý proces značnou administrativní zátěž.8. lekce - Sdílení informací o ošetřovatelské péči (Délka videa: 11 min)

Jedním z cílů ošetřovatelské dokumentace je i zajištění kontinuity ošetřovatelské péče, tedy souvislého předávání, hodnocení a zpracování informací o klientovi a jeho celkovém stavu. Kontinuitu ošetřovatelské péče tak můžeme chápat jednak jako práci sestry formou ošetřovatelského procesu, tedy návaznost a provázanost jednotlivých kroků ošetřovatelské péče, jednak jako zajištění efektivní komunikace a předávání informací v týmu, případně mezi týmy, které o klienta pečují.9. lekce - IRePad (Délka videa: 10 min)

Moderní technologie se stávají běžnou součástí života každého z nás. Někdo je využívá více, někdo méně, někdo rád a jiný s obavami. V tomto videu si představíme IRePad - první tablet vytvořený speciálně pro práci s CYGNUS 2 a zjistíte, že bát - se ho skutečně nemusíte - naopak, stane se Vaším velkým pomocníkem.10. lekce - Ordinace lékaře (Délka videa: 10 min)

Poskytování ošetřovatelské péče vychází jednak z ošetřovatelského plánu a aktuálního stavu klienta, jednak z ordinací lékaře. V tomto videu si představíme právě agendy informačního systému CYGNUS 2, které s ordinací lékaře souvisí, jako jsou předepsané léky klienta, seznam lékařských diagnóz, elektronické objednávky INKO pomůcek s přímým propojením na systémy dodavatelů, kontroly a vyšetření, případně další, jejichž využití záleží na praxi v konkrétním zařízení.