Videokurz - Ošetřovatelská dokumentace

Změněno dne Po, 1 Červenec v 11:12 DOPOLEDNE

OBSAH


Upozornění: Ve videokurzu jsou použity záběry ze staré verze programu CYGNUS. Dnes již program vypadá jinak, videokurz ale stále má informační hodnotu. IRePady již nejsou podporovaná zařízení, proto považujte video 9. kapitoly za bezpředmětné. 

Úvod

Vedení ošetřovatelské dokumentace je nedílnou součástí běžné práce všeobecné sestry v sociálních službách. Správně vedená dokumentace jednak odráží profesionální přístup sestry, jednak je nezpochybnitelným dokladem o poskytnuté ošetřovatelské péči. S rozvojem moderních informačních technologií však vstoupil do oblasti ošetřovatelské dokumentace nový pojem - elektronicky vedená ošetřovatelská dokumentace. V tomto kurzu se v několika lekcích dozvíte jak vést ošetřovatelskou dokumentaci správně, efektivně a kompletně elektronicky s použitím informačního systému CYGNUS.1. lekce - Nástroje ošetřovatelské dokumentace v CYGNUS (Délka videa: 9 min)

V této úvodní lekci si stručně popíšeme nástroje ošetřovatelské dokumentace v CYGNUS, ukážeme si, jak s jejich pomocí správně zachytit ošetřovatelský proces a v krátkosti si nastíníme praktické propojení těchto nástrojů včetně návazností na vykazování péče na ZP a ordinace lékaře.2. lekce - Poukazy ORP (Délka videa: 10 min)

Ošetřovatelská péče vykazovaná na pojišťovnu musí být vždy vyžádána lékařem na formuláři, nazývaným Poukaz na vyšetření/ošetření ORP. Veškerá péče na tomto poukazu je indikována ošetřujícím lékařem, který odpovídá za jeho řádné vyplnění svým podpisem a razítkem. Poukazy ORP však pro lékaře často chystají zdravotní sestry. Možná je to i Váš případ, proto se v této lekci podíváme, jak si díky informačnímu systému CYGNUS můžete práci s těmito poukazy co nejvíce zpříjemnit a ulehčit.3. lekce - Ošetřovatelská anamnéza (Délka videa: 7 min)

Zpracování ošetřovatelské anamnézy je výchozím krokem ošetřovatelského procesu, který má nenahraditelný význam pro správný průběh všech jeho dalších fází. Jedná se o systematický sběr informací o klientových potřebách a jejich naplnění, o změnách a problémech v jeho zdravotním stavu, případně o záznam zvláštností, které je třeba zohlednit při dalším poskytování ošetřovatelské péče.4. lekce - Ošetřovatelský plán (Délka videa: 9 min)

Plánování ošetřovatelské péče je stěžejním krokem ošetřovatelského procesu, který vychází z předchozího získávání informací o klientovi, jejich hodnocení a stanovení ošetřovatelských problémů, které jsou následně mapovány na ošetřovatelské diagnózy. V rámci plánování ošetřovatelské péče je pro každou ošetřovatelskou diagnózu klienta stanoven měřitelný cíl a k němu vhodné ošetřovatelské intervence, tedy výkony a činnosti, které povedou k jeho naplnění. Plánování cílů je přitom zaměřeno na odstranění či zmírnění problémů klienta.5. lekce - Realizace ošetřovatelské péče (Délka videa: 10 min)

Realizace ošetřovatelské péče je v pořadí čtvrtým krokem ošetřovatelského procesu a na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o plnění stanoveného ošetřovatelského plánu. Ve skutečnosti se však jedná o komplexní činnost sestry, která pokrývá i řadu dalších aktivit. Jedná se zejména o přípravu podmínek a sledování efektů poskytnuté péče, komunikaci s klientem, hodnocení jeho reakcí a vývoje jeho zdravotního stavu a na tomto základě ověřování aktuálnosti celého plánu. Zvláštní místo v celém procesu realizace zaujímá její dokumentace, protože provádění ošetřovatelských výkonů a činností musí být řádně a bez zbytečného odkladu zdokumentováno v listinné, nebo elektronické podobě.6. lekce - Elektronicky vedená dokumentace (Délka videa: 11 min)

Zdravotnická dokumentace, jejíž samostatnou složkou je dokumentace ošetřovatelské péče, může být za podmínek stanovených zákonem vedena v listinné nebo elektronické podobě. V případě elektronické podoby je dokumentace pořizována, ukládána a zpřístupňována v digitální formě s využitím informačních technologií; a každý záznam do takové dokumentace je opatřen elektronickým podpisem.7. lekce - Vykazování péče na zdravotní pojišťovnu (Délka videa: 10 min)

Ošetřovatelská péče vykazovaná na pojišťovnu často znamená pro zařízení sociálních služeb podstatný zdroj financí plynoucí z veřejného zdravotního pojištění. Pro zdravotní sestru, jejímž úkolem je právě zajištění správnosti a průkaznosti všech potřebných dokumentů, však představuje celý proces značnou administrativní zátěž.8. lekce - Sdílení informací o ošetřovatelské péči (Délka videa: 11 min)

Jedním z cílů ošetřovatelské dokumentace je i zajištění kontinuity ošetřovatelské péče, tedy souvislého předávání, hodnocení a zpracování informací o klientovi a jeho celkovém stavu. Kontinuitu ošetřovatelské péče tak můžeme chápat jednak jako práci sestry formou ošetřovatelského procesu, tedy návaznost a provázanost jednotlivých kroků ošetřovatelské péče, jednak jako zajištění efektivní komunikace a předávání informací v týmu, případně mezi týmy, které o klienta pečují.9. lekce - Ordinace lékaře (Délka videa: 10 min)

Poskytování ošetřovatelské péče vychází jednak z ošetřovatelského plánu a aktuálního stavu klienta, jednak z ordinací lékaře. V tomto videu si představíme právě agendy informačního systému CYGNUS, které s ordinací lékaře souvisí, jako jsou předepsané léky klienta, seznam lékařských diagnóz, elektronické objednávky INKO pomůcek s přímým propojením na systémy dodavatelů, kontroly a vyšetření, případně další, jejichž využití záleží na praxi v konkrétním zařízení.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit